Zásady ochrany osobných údajov

Súhlasíte so spracovaním osobných údajov:

Subjekt: Tidies s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Zavarská 10/S,
917 01 Trnava
IČO: 54194300
IČ DPH: SK2121629312

v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR spracúvať osobné údaje ako správca v súlade s nižšie uvedenými podmienkami.

Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a priamo uplatniteľnými predpismi Európskej únie, najmä zákonom č. 110/2019 Z. z. o spracúvaní osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 480/2004 Z. z. a v súlade s ustanoveniami čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov v prípade niektorých služieb informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V nasledujúcich riadkoch vysvetľujeme, ako a na aký účel spracúvame vaše osobné údaje a kto je ich prípadným spracovateľom. Tieto informácie sú dôležité, preto dúfame, že si nájdete čas na ich pozorné prečítanie.

Aké údaje spracúvame ako správca údajov?

Kedy sa súhlas so spracovaním osobných údajov nevyžaduje?

Osobné údaje môžeme spracúvať bez vášho súhlasu len na tieto účely:

 • Plnenie zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby alebo výrobku
 • Plnenie právnych povinností, ktoré pre nás vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • Spracovanie v kontexte oprávneného záujmu (napr. na účely priameho marketingu, zaistenia bezpečnosti a ochrany života).

Objednávanie produktov/služieb

 • Meno a priezvisko
 • Adresa
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa

Registrácia účtu

 • Meno a priezvisko
 • Heslo v hashovanej podobe
 • Adresa
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa

Vyplňte formulár

 • Meno a priezvisko
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa

Na aký účel a ako dlho spravujeme osobné údaje?

Údaje sa môžu používať na obchodné a marketingové účely, t. j. na vedenie databázy používateľov webovej stránky a na ponuku tovaru a služieb, pokiaľ existuje právny dôvod na toto spracovanie a používanie osobných a iných údajov. Inými slovami: Vaše osobné údaje zhromažďujeme, aby sme vám umožnili využívať naše služby a informovať vás o novinkách. Prečítajte si viac informácií o účeloch, na ktoré spravujeme jednotlivé údaje v závislosti od toho, kde sú zadané.

Objednávanie produktov – osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri objednávaní tovaru alebo služieb, môžeme spracúvať bez vášho výslovného súhlasu na účely plnenia zmluvy, t. j. na účely dodania tovaru alebo služieb. Tieto údaje môžeme použiť aj na splnenie našich zákonných povinností (najmä povinnosti uchovávania, archivácie daňovej evidencie atď.)

Vyplnenie formulára – osobné údaje, ktoré zadávate pri vypĺňaní formulára, spracúvame na účely spracovania vašej žiadosti alebo dopytu. Údaje ukladáme v databáze webovej stránky a v poštovej schránke (schránkach), do ktorej sa správa doručuje. Doba uchovávania je maximálne 10 rokov. 

Registrácia účtu – s vaším súhlasom uchovávame osobné údaje, aby sme vám umožnili prístup, správu a údržbu vášho účtu na tejto webovej lokalite. Vedenie účtu nám pomáha uľahčiť váš nákup alebo používanie našich služieb alebo ponúkať zľavy v súvislosti s naším vernostným programom. Údaje uchovávame maximálne 10 rokov alebo dovtedy, kým svoj súhlas neodvoláte.

Identifikačné a adresné údaje môžeme použiť v rámci tzv. oprávneného záujmu na zostavenie interných štatistík. Anonymizované výsledky týchto štatistík používame na zlepšenie našich služieb vrátane analýzy správania používateľov a marketingu.

Osobné údaje získané prostredníctvom súborov cookie spracúvame na základe vášho súhlasu (ktorý môžete udeliť potvrdením vo webovom rozhraní po tom, ako ste boli informovaní o používaní súborov cookie a mali ste možnosť prečítať si tieto zásady). Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom súborov cookie sme oprávnení spracúvať aj v prípade, ak budete webové rozhranie používať aj po tom, ako ste boli informovaní o spracúvaní týchto osobných údajov. Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom súborov cookie používame na účely podpory používateľov, zlepšovania našich služieb vrátane analýzy správania používateľov a marketingu.

Všetky osobné údaje poskytnuté na vyššie uvedené účely sa poskytujú úplne dobrovoľne a súhlas sa udeľuje aktívnou interakciou (zaškrtnutím) políčka súhlasu so spracovaním alebo na základe oprávneného záujmu. Spracovanie údajov na tento účel môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na adresu 

Kto všetko má prístup k osobným údajom?

Spracúvanie osobných údajov vykonáva prevádzkovateľ v zmysle ZOOÚ, ale osobné údaje môžu pre prevádzkovateľa spracúvať aj iné subjekty (ako sprostredkovatelia alebo správcovia):

Procesor:

 • Poskytovateľ softvéru ANT studio s.r.o., IČO: 29113229, so sídlom Slovanská alej 2182/30, 326 00 Plzeň, zapísaná v OR OS Plzeň, oddiel C, vložka 25698.
 • Zásilkovna s.r.o., IČO:28408306, so sídlom Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 13938

Správcovia:

Tidies s.r.o.

Prípadne môžeme zapojiť ďalších spracovateľov osobných údajov alebo osoby (napr. dopravcov alebo iné osoby, ktoré sa podieľajú na plnení zmluvy a našich záväzkov), ale len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvy. Osobné údaje neposkytujeme žiadnej inej osobe. Zhromaždené osobné a iné údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje sa spracúvajú v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v listinnej podobe neautomatizovaným spôsobom. Vaše osobné údaje sa neprenášajú do krajín mimo Európskej únie.

Aké mám práva v súvislosti s ochranou údajov?

 • Môžete si od nás vyžiadať informácie o tom, ktoré vaše osobné údaje spracúvame.
 • Môžete nás požiadať o vysvetlenie spracovania vašich osobných údajov.
 • Požiadať o prístup k týmto údajom a o ich aktualizáciu alebo opravu.
 • Požiadať o vymazanie týchto osobných údajov.
 • požiadať o prenos údajov.
 • Právo byť informovaný o porušení ochrany osobných údajov v určitých prípadoch.

 

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov alebo s neplnením povinností prevádzkovateľa podľa GDPR sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán so sťažnosťou. Dozorným orgánom v Českej republike je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom na adrese Pplk. Sochor 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Aktualizácie zásad ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť alebo aktualizovať. Akékoľvek zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov budú účinné po ich zverejnení na tejto stránke.

Tieto zásady sú účinné od 1. 6. 2023.

Podmienky boli naposledy aktualizované 1. 6. 2023.

Z interných dôvodov budú objednávky došlé od 23.4. do 30.4. expedované po 1.5. Ďakujeme za pochopenie.